Bạn xem xu hướng Khai giảng lớp tiếng nước ngoài trong chuyên mục Trung Tâm, Cơ Sở tại khu vực Toàn Quốc.